Projecte

CONTEXT


L'IES Isidor Macabich imparteix les etapes d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior. En els darrers anys, les dades que facilita la Conselleria d'Educació manifesten l'existència d'una greu problemàtica d'abandonament escolar prematur en l'etapa obligatòria. Les conclusions assenyalen que és necessari establir mesures de corresponsabilització per a compensar els efectes de distorció que el context socioeconòmic i cultural dels alumnes que assisteixen al nostre centre provoquen sobre els resultats acadèmics. Per afrontar aquesta situació ja s'havien fet formacions en noves metodologies. En el curs 2016-2017 es va realitzar una formació en aprenentatge per projectes i en el curs 2017-2018 se'n va fer una altra de treball cooperatiu. Ambdues formacions es van impartir en el Centre de Professorat d'Eivissa (CEP). A més es van fer altres formacions més relacionades amb l'educació emocional, els cercles restauratius i la mediació escolar. Malgrat tot això, no s'ha percebut una millora significativa en els resultats. Per tant, ens sorgeix la necessitat de realitzar unes activitats de mobilitat per veure com funcionen altres centres d'Europa i adquirir així una metodologia que ens permeti abordar amb major probalilitat d'èxit la reducció del fracàs escolar. Pretenem amb això fer que el procés d'ensenyament i aprenentatge sigui més innovador i on l'alumnat sigui el centre i es senti protagonista.


OBJECTIUS


A través del nostre projecte ens proposam els objectius següents:


- Dissenyar un projecte de centre consensuat amb tota la comunitat educativa per reduir a llarg termini la taxa d'abandonament escolar a partir dels aprenentatges fets en centres europeus.
- Formar un grup de professors per millorar la posada en pràcta de metodologies innovadores que ajudin en el futur projecte de prevenció del fracàs escolar.
- Fomentar la internacionalització del centre.
- Adquirir coneixements organitzatius per poder ajudar a l'equip directiu en la planificació i implantació de noves metodologies observades en centres europeus.
- Augmentar la motivació del professorat que participa en els cursos i així obtenir un major rendiment en les seves classes.
- Promoure i estendre la pràctica de les metodologies observades a la resta del claustre.
- Difondre la dimensió europea a tota la comunitat educativa.
- Motivar l'alumnat, especialment aquell que es troba en risc d'exclusió social perquè siguin partíceps del seu aprenentatge.
- Extendre la participació de les famílies i administració pública en la lluita contra l'abandonament escolar.

PARTICIPANTS EN EL PROJECTE

El professorat que participà en la redacció del projecte van ser sis i pertanyien als departaments següents: Llengua estrangera, Orientació, Física i Química i Llengua catalana i literatura.
Per decidir quin és el professorat que realitzarà les mobilitats s'ha establert un procés de selecció transparent a través d'uns criteris de baremació. Cal dir que participa en tot el procés de manera indirecta la diretora del centre i tenim el suport de l'equip directiu i del claustre de professors del centre.

MOBILITATS SELECCIONADES

Les activitats elegides pera la formació es divideixen en cinc cursos i dos Job Shadowing impartit a països i centres que, majoritàriament, tenen característiques contextuals semblants a les nostres:

- Curs "Structured educational visit to Schools/Institutes and training seminars" a Islàndia. Encara que la realitat sociocultiral i econòmica del país és bastant diferent a la nostra, aquest curs en permetrà descobrir nous horitzons i metes.
- Curs "Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving" a Xipre.
- Curs "Preventing conflicts and tackling early school leaving" a Itàlia.
- Curs "Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration and intercultural education" a Chipre.
- Curs "Reducing Early School Leaving" a Heraklion, Grècia
- Job Shadowing: estam en contacte amb un centre italià (Liceo Scientifico Romita, en
Campobasso) organitzant una visita. Està pendent de confirmar. Seguim cercant un altre possible centre a través de les pertinents plataformes de recerca.


POSSIBLES BENEFICIS A LLARG I CURT TERMINI


A nivell de centre, els resultats i els beneficis que tendrem a llarg termini seran la reducció al mínim del percentatge d'abandonament escolar. Per una altra banda, també la conscienciació y sensibilització de tot l'alumnat i famílies sobre la importància de l'adquisició d'una titulació i de les comptetències bàsiques mínimes necessàries per poder accedir al món laboral, així com dels aspectes positius que se'n deriven.
A curt termini s'espera la millora de la formació del professorat en metodologies innovadores que permetran integrar a tot l'alumnat i allunyar-lo del perill que suposa l'abandonament escolar. Aquesta formació ajudarà a tot el professorat a adquirir la seguretat en aquestes noves pràctiques docents de forma que es puguin convertir en sitemàtiques. Per finalitzar, s'incrementarà la cooperació amb les famílies i l'Administració, agents imprescindibles per a la consecució dels nostres objectius.

1 comentario:

  1. Tenim confirmat el jobshadowing amb Campobasso, la setmana del 30 de març al 03 d´abril de 2020.

    ResponderEliminar